Engelsk text till Biskops-Arnö

Den engelska texten till översättarsemiariet på Biskops-Arnö är novellen
Miss McConkey of Bridgewater Close av den zimbabwiska författaren Petina
Gappah. Hämta pdf:en på: oversattarsektionen.se/biskopsarno2012

Hör av dig om du har problem med att hämta eller öppna filen!

Vi ber dig översätta från början till och med mitt på sidan 3. (Sista
meningen lyder: All the guests cried enko enko enko so that by the time I
went to sleep that night, I knew all the words to the song and the tanatana
tanatana tanatana of the chorus wove its way into my dreams.) Skriv ut
original och översättning och ta med till seminariet.

Om du inte hinner med hela ditt pensum, är det ändå viktigt att du gör så
mycket du kan. Av erfarenhet vet vi att man på så sätt får ut mycket mer av
diskussionen och själv kan lämna värdefulla bidrag till kollegerna. Under
lördagens arbetspass får man inom varje språkgrupp själv bestämma hur man
vill arbeta. Det kan vara lämpligt att utse en person till gruppledare, som
har i uppgift att styra diskussionen. Deltagarna kan i tur och ordning läsa
några meningar av den egna översättningen tills man gått varvet runt.
Därefter är det fritt fram för kritik och beröm.