Översättaravtalet

Som tidigare meddelats upphör Ramavtalet för prosaöversättning mellan Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen att gälla den 24 juni. Ingångna avtal gäller, och sekundärersättningar räknas upp med index utifrån grundarvodet (informatören hjälper till att få fram de rätta siffrorna).

I det nya läget är varje förhandling enskild, vilket gör det viktigare än någonsin att hålla koll på avtalens utformning och på ersättningsnivåerna. Vissa förlag kommer att fortsätta tillämpa Standardformuläret, som är väl beprövat; andra förlag och förlagskoncerner kommer att vilja göra helt andra skrivningar.

I synnerhet kan vi översättare förvänta oss förslag om kontrakt som ger en klumpsumma för alla användningar i alla format under kontraktets giltighetstid – det skulle innebära att vad som i det hittillsvarande avtalet kallas ”sekundärersättningar” avskaffas.

Vi kan inte avråda den enskilda medlemmen från att ingå sådana avtal. Vi rekommenderar däremot granskning hos Författarförbundets jurister kring följande detaljer som är viktiga att bevaka:

Ersättningsnivåerna kommer av vissa förlag att anges i brutto, med sociala avgifter och semesterersättning inräknade men inte längre specificerade. Jämförelsen är att minimiarvodet 104,61/ttkn motsvarar ett primärarvode om cirka 152 kr brutto – innan eventuella sekundärersättningar. Utbetalning i form av A-skatt blir i sådana fall en förhandlingsfråga.

Det är också viktigt att titta på hur upplåtelsen är specificerad (vilka format som ingår, när och hur avtalet upphör att gälla), och i synnerhet på förlagets hembudsrätt. Det kan tänkas att avtalet ger förlaget rätt till återutgivning inom X år mot en ersättning beräknad på procent av grundarvodet. Kontrollera noga att det står att den summan indexuppräknas!

Övriga komplikationer är svåra att förutse. Ramavtalet och Standardformuläret är frukten av många decenniers förhandlingar och reglerar procedurer kring leverans, korrektur och utbetalningar. Det gäller att kontrollera skrivningarna mycket noga, med juristernas bistånd. Om förlaget presenterar ett eget avtal – kräv att förlaget ska förklara på vilka punkter avtalet skiljer sig från Översättaravtalet.

Möjligen kan kontraktsförslagen komma att innehålla inskränkningar i den ideella upphovsrätten: sådant som översättarens rätt till ”sista ordet” eller förlagets rätt att kräva eller genomföra revisioner utan att översättaren får säga sitt.

Översättarsektionens styrelse planerar en omfattande informationsverksamhet med möten i de större regionerna, preliminärt i Malmö den 18 augusti, i Stockholm den 1 september och i samband med Bok & Bibliotek i Göteborg.

Vi betonar vikten av att informatören och förbundsjuristerna hålls informerade. Fortsätt att rapportera in arvoden till e-postadressen arvodesrapport@forfattarforbundet.se! Observera att en sekretessparagraf i ett avtal i regel inte förbjuder facklig rådgivning under tystnadsplikt. Tveka aldrig att skicka in det avtalsförlag som förlaget presenterat!

Kontakta den juridiska avdelningen på juridik@forfattarforbundet.se eller 08–545 132 00. Våra jurister granskar avtalen och hjälper till med avtalsformuleringar. Informatören hälsar att det vore nyttigt om rapporterna framöver även innehåller information om ersättning för alla sekundära format utöver tryckt bok!

Vi önskar att fler medlemmar ansluter sig till e-postlistan Avtal, som är rätt forum för principiella diskussioner och jämförelser. Kontakta listföräldrarna Thomas Grundberg och Inger Johansson:thomas@grundberg.se / inger.scolopax@gmail.com.

 

Här hittar du det gamla översättaravtalet i dess helhet:

Ramavtal 2012

Minimihonorarsavtal 2012

Standardformulär 2012

Tilläggsavtal 2012

Översättaravtalet i engelsk översättning

Den 28 februari 2017 uppräknades minimihonoraret i översättaravtalet enligt överenskommelse med Förläggareföreningen. Det nya minimihonoraret var då 104,61 kr.

 

Mer information

Frågor och svar om det gamla avtalet.

Läs också mer i Avtalsalfabetet.