För översättare › Avtalsalfabetet

Avtalsalfabetet

Observera: På grund av uppsägningen av standardavtalet och det därav osäkra avtalsläget är Avtalsalfabetet för närvarande under revidering. Informationen nedan kan av den anledningen i vissa fall vara inaktuell. Översättarsektionen uppmanar därför alla – medlemmar såväl som icke-medlemmar! – som står i begrepp att teckna avtal och känner minsta osäkerhet att vända sig till juridik@forfattarforbundet.se och ta hjälp av Författarförbundets jurister.

 

Här hittar du alfabetiskt ordnad basinformation om allt från arvoden och betalningsvillkor till korrektur och olika upplåtelseformer.

AKI, ALISANTOLOGIERARTIKELÖVERSÄTTNING
BETALNINGSVILLKORBRUTTOARVODE
EGENAVGIFTERERSÄTTNING FÖR MERARBETEEXTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING
FAKTURAFRI FÖRHANDLING, FRÅGEKARTA: ÅTERUTGIVNING KONTRA SEKUNDÄRANVÄNDNING
INTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING
KONTRAKTKORREKTUR, KPI
LJUDBOKS- OCH E-BOKSRÄTTIGHETER
LYRIKÖVERSÄTTNING
MINIMIHONORARMINIMIVILLKORMODERNISTAMOMS
NAMNANGIVELSE
OFÄRDIGT ORIGINALMANUSOMFÅNGSBERÄKNING
PENSIONÄRSRABATT
SEKUNDÄRANVÄNDNINGSEKUNDÄRERSÄTTNINGSEMESTERERSÄTTNINGSOCIALA AVGIFTER PÅ SEKUNDÄRERSÄTTNINGARSTANDARDAVTALET/ÖVERSÄTTARAVTALET 2012STANDARDFORMULÄRETSÄKERHETSKOPIA
TERMINOLOGITILLÄGGSAVTALET FÖR E-BÖCKER, LJUDBÖCKER OCH DIGITALA LJUDBÖCKERTRANSLATORS’ FRAMEWORK AGREEMENT, TRYCKFÄRDIGT MANUS
UPPDRAGSGIVARENS ÖVERSÄTTARMANUALUPPLÅTELSE
VIDAREANVÄNDNING
ÅTERTAGANDE AV RÄTTIGHETER
ÄNDRINGAR I MANUS

AKI

I alla standardavtal ska, sedan uppsägningen i juni 2017, sekundärersättningarna baseras på grundhonoraret uppräknat med AKI (arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor). Det gäller avtal som är undertecknade såväl före som efter juni 2017 och så länge Författarförbundet inte har ett minimihonorarsavtal med Förläggareföreningen. Här finns instruktioner för hur du gör uppräkningen.

ALIS

betyder Administration av Litterära Rättigheter i Sverige, ett collecting society (förvaltningsorganisation för upphovsrätt) som träffar avtal och inkasserar ersättning för vidareanvändning av översättares verk, sådan användning som inte är reglerad i ditt kontrakt. Som medlem i Författarförbundet ansluts du till ALIS genom att teckna ett anslutningskontrakt med förbundet (eller, om du inte är medlem, direkt med ALIS). Man blir alltså inte automatiskt ALIS-medlem; det krävs en aktiv handling.

ALIS hemsida

ANTOLOGIER

Sekundäranvändning av översatt text i antologi (som inte är läromedel) arvoderas enligt separat överenskommelse mellan översättare och förlag i varje enskilt fall (§ 9.2 i Standardformuläret). Vänd dig till ALIS (se ovan) när det gäller frågor om antologier.

ARTIKELÖVERSÄTTNING

För Författarförbundets rekommenderade arvoden för översättning av artiklar, klicka här!

BETALNINGSVILLKOR

Enligt § 11 i Standardformuläret är arvodet för primäranvändning förfallet till betalning 14 dagar efter leverans av tryckfärdigt manus. (Se vidare under TRYCKFÄRDIGT MANUS).

BRUTTOARVODE

Enligt Standardformuläret ska uppdragsgivaren betala sociala avgifter på arvode för primäranvändning och sekundäranvändning (se § 2 Terminologi), direkt till F-skattaren eller genom arbetsgivaravgifter för A-skattaren. Vidare utgår för såväl F-skattare som A-skattare 12 procent semesterersättning för primäranvändning och särskilda uppdrag (§ 13). Förvissa dig om att du och uppdragsgivaren är ense om vad som ingår i det arvode som anges i kontraktet under § 9 Ekonomiska villkor. (Se vidare under FAKTURA)

EGENAVGIFTER

Du som F-skattar inkluderar egenavgifter i arvodet på din faktura och betalar själv in dessa till Skatteverket. Mer info finns här.

ERSÄTTNING FÖR MERARBETE

tas upp under § 10 i Standardformuläret och avtalas enskilt. OBS Hit räknas nu allt merarbete förorsakat av ändringar i originalet. Semesterersättning utgår med 12 procent enligt § 13. (Se vidare OFÄRDIGT ORIGINALMANUS)

EXTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING

Utgivning av lågprisutgåvor, digital ljudbok (strömmande format), ljudfil och e-bok av annan part än det förlag som beställt översättningen. (Se SEKUNDÄRANVÄNDNING och FRÅGEKARTA: ÅTERUTGIVNING KONTRA SEKUNDÄRANVÄNDNING)

FAKTURA

Som F-skattare är du faktureringsskyldig. Förvissa dig om att du i det arvode du debiterar har räknat in egenavgifter och semesterersättning.

OBS att momsen (6 procent) ska specificeras på fakturan! Ange också dina betalningsvillkor (se §11 i Standardformuläret). Exempel:

»Betalningsvillkor 14 dagar enligt ingånget avtal. Från förfallodagen debiteras lagstadgad dröjsmålsränta och påminnelseavgift 50 kr.«

FRI FÖRHANDLING

Läs ALIS vägledning om fri förhandling här!

FRÅGEKARTA: ÅTERUTGIVNING KONTRA SEKUNDÄRANVÄNDNING

Ibland kontaktas översättare av förlag som är intresserade av att ge ut en äldre översättning i e- eller ljudboksformat. Ofta erbjuder sig förlaget att betala sekundärersättning för utgivningen, men långt ifrån alltid är det fråga om en faktisk sekundäranvändning utan snarare än återutgivning. Översättarsektionens informatör har sammanställt en frågekarta i form av en pdf för den som är osäker på vad som gäller. Du hittar filen här.

INTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING

Utgivning av lågprisutgåvor, digital ljudbok (strömmande format), ljudfil och e-bok inom det förlag som beställt översättningen. (Se SEKUNDÄRANVÄNDNING)

KONTRAKT

är den gängse benämningen på Standardformuläret, särskilt när det utgör ett enskilt avtal där villkoren för översättning av en viss boktitel anges.

KORREKTUR

Översättaren har rätt och skyldighet att läsa korrektur (§ 7 i Standardformuläret).

KPI

KPI (konsumentprisindex) är den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, och det vanliga måttet för inflations- och kompensationsberäkningar i Sverige. Med jämna mellanrum räknas KPI upp, vilket innebär att ett förlags interna minimiarvode räknas upp. Här hittar du information om hur uppräkningen med KPI görs.

LJUDBOKS- OCH E-BOKSRÄTTIGHETER

Ljudboksrättigheterna upplåts enligt Standardformuläret tillsammans med digitala ljudboksrättigheter och e-boksrättigheter. (Se vidare TILLÄGGSAVTALET FÖR E-BÖCKER, LJUDBÖCKER OCH DIGITALA LJUDBÖCKER)

LYRIKÖVERSÄTTNING

Ersättning för översättning av lyrik beräknas annorlunda jämfört med översättning av prosa. Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (mars 2022) är 167,7kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5:

  • För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3:  503,10 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.
  • För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 838,50 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.
    För översättning av enstaka dikter i exempelvis antologier eller tidskrifter gäller 600 kr/dikt för obunden lyrik och 1 000 kr per rimmad eller bunden dikt.

Ovan angivna summor är beräknade i brutto och inkluderar därmed egenavgifter och semesterersättning. Moms tillkommer om 6 procent.

MINIMIHONORAR

Till Standardavtalet hör ett minimihonorarsavtal. Detta avtal återfinns här: Minimihonorarsavtal (pdf). Minimiarvodet är enligt Standardavtalet 2012 indexreglerat med arbetskostnadsindex, AKI, fr. o. m. första januari 2012. Indexregleringen mellan Författarförbundet och Förläggareföreningen upphörde i och med uppsägningen av avtalet.

Sveriges Författarförbundet rekommenderar alla att utgå från den nya rekommenderade miniminivån vid enskilda förhandlingar om översättningsuppdrag. Det nya rekommenderade minimihonoraret (mars 2022) är i brutto 167,70 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.

Marknadsmässiga arvoden ligger (mars 2022) i brutto kring 173–186 kr per 1 000 tecken, men betydligt högre arvoden förekommer.

MINIMIVILLKOR

Tänk på att villkoren i avtalet uttryckligen är minimivillkor, det som gäller om inget annat avtalas. Det kan alltså vara värt att pröva om förlaget vill ge dig fördelaktigare villkor än de som står angivna i Standardformuläret. (Se vidare under SEKUNDÄRERSÄTTNING och LJUDBOKS- OCH E-BOKSRÄTTIGHETER).

MODERNISTA

Författarförbundet och ALIS varnar översättare och arvingar för tvivelaktiga avtalsförslag från förlaget Modernista för förvärvande av återutgivningsrätten till äldre översättningar. Läs hela texten här.

Se även VIDAREANVÄNDNING.

MOMS

Arvodet är (utom för vissa A-skattare) ett momspliktigt belopp. Momsen ska alltid specificeras på din faktura. Du ska ta ut 6 procent moms vid leverans av text som du har upphovsrätt till samt när du debiterar sekundärersättningar. Vid enskilda redigerings- eller korrekturläsningsuppdrag gäller 25 procent moms.

Läs mer på Författarförbundets hemsida under ”Rådgivning” eller i Skatteverkets broschyr Moms inom kulturområdet.

NAMNANGIVELSE

Det har hänt att översättarnamnet på en boks titelsida eller på ljudbokskonvolut har fallit bort. Skulle det ske är förlaget enligt Standardformuläret skyldigt att betala ett vite om 10 000 kr till översättaren. Vidare ska översättarnamnet (om så är tekniskt möjligt) anges på bokens omslag. Vid bortfall av översättarnamn i digital ljudfil eller e-bok är vitet 5 000, såvida inte förlaget rättat felet inom 30 dagar efter skriftlig underrättelse (§ 15).

OFÄRDIGT ORIGINALMANUS

Enligt § 2 i Standardformuläret åtar sig översättaren att översätta verket i den lydelse han/hon tagit del av det. Merarbete föranlett av ändringar eller senare versioner ersätts enl särskild överenskommelse (§ 10).

OMFÅNGSBERÄKNING

Omfånget anges alltid som antal tecken inklusive blanksteg. Använder du ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word väljer du menyn »Verktyg«, ner till »Räkna ord« och får fram »Antal tecken (med blanksteg)«. En diskrepans på mindre än en promille kan förekomma mellan olika ordbehandlingsprogram eller versioner av sådana. I kontraktet enas man om vilket program och vilken version som texten ska levereras i – då gäller också det antal tecken som det programmet/den versionen anger.

PENSIONÄRSRABATT

Det händer att förlag kommer med krav på att uppdragstagare som är över 65 år ska lämna så kallad ”pensionärsrabatt” och specificera sina egenavgifter på fakturan. Den typen av krav bör inte godtas. I det här dokumentet finns förslag på hur man kan bemöta dem.

SEKUNDÄRANVÄNDNING

Utgivning av lågprisutgåvor, digital ljudbok (strömmande format), ljudfil och e-bok inom eller utanför det förlag som beställt översättningen. (Se även INTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING och EXTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING)

SEKUNDÄRERSÄTTNING

Ersättning för sekundäranvändning (se detta ord!) utgår i form av en engångsersättning för all användning av översättningen i olika format än det ursprungliga. Engångsersättningen är då 15 procent av minimiarvodet (inkl sociala avgifter) om inte annat avtalas. För sekundäranvändning på annat förlag och i form av ljudbok och/eller digital ljudfil är motsvarande nivåer 20 respektive 25 procent. För e-bok är ersättningen 1 000 kr vid upplåtelsen plus 2 500 kr då 300 ex av e-boken sålts. I enskilda avtal kan ersättning i procent av det faktiska arvodet (grundarvodet/primärarvodet) och/eller högre procentsatser förekomma. (Se vidare § 9 i Standardformuläret)

Till följd av uppsägningen av minimihonorarsavtalet skall från och med den 25 juni 2017 all sekundärersättning enligt Standardavtalets formulär beräknas på det faktiska honorar översättaren erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för avtalets tecknande. Detta enligt 9 § 3 mom. sista stycket:

För det fall det vid tidpunkten för det aktuella nyttjandet saknas sådant minimihonorarsavtal som
framgår av 2 §, skall sekundärersättningen istället beräknas på det faktiska honorar Översättaren
erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för
avtalets tecknande.

 

(Se även FRÅGEKARTA: ÅTERUTGIVNING KONTRA SEKUNDÄRANVÄNDNING)

SEMESTERERSÄTTNING

Förlagets skyldighet att betala ut semesterersättning med 12 procent på arvodet är inskriven i § 13 i Standardformuläret. Uppgår ditt arvode från samma uppdragsgivare under ett år till minst ett kvarts prisbasbelopp ska semesterersättning inkluderas i det arvode du anger på din faktura. Normalt utgår semesterersättning enbart till anställda, men är sedan 35 år praxis i översättaravtalen mellan Förläggareföreningen och SFF.

SOCIALA AVGIFTER PÅ SEKUNDÄRERSÄTTNINGAR

Sociala avgifter utgår på sekundärersättningar enligt samma regler som på primärersättningar, dvs. att förlaget betalar ut sådana till F-skattande översättare och erlägger dem i form av arbetsgivaravgifter för A-skattande översättare.

STANDARDAVTALET/ÖVERSÄTTARAVTALET 2012

Översättaravtalet består av fyra dokument: standardformulär, ramavtal, tilläggsavtal (se detta ord!) och minimihonorarsavtal. Behöver du råd och stöd, vänd dig till förbundets jurister: juridik@forfattarforbundet.se

Standardformulär (pdf, 8 sidor)

Ramavtal (pdf, 2 sidor)

Tilläggsavtal (pdf, 5 sidor)

Minimihonorarsavtal (pdf)

STANDARDFORMULÄRET

Standardformuläret är det som i dagligt tal kallas kontraktet. Det innehåller minimivillkor och definitioner av flertalet begrepp på denna sida.

SÄKERHETSKOPIA

Översättaren ska fortlöpande säkerhetskopiera sin textfil och spara den tills översättningen getts ut. (§ 6 i Standardformuläret)

TERMINOLOGI

Utförliga definitioner av begrepp i Standardformuläret återfinns i § 2.

TILLÄGGSAVTALET FÖR E-BÖCKER, LJUDBÖCKER OCH DIGITALA LJUDBÖCKER

används enbart vid upplåtelse av sådana rättigheter för översättningar som avtalats enligt äldre kontrakt utan denna upplåtelseform.

Villkoren är identiska med dem som anges i Standardformuläret.

Tilläggsavtalet

TRANSLATORS’ FRAMEWORK AGREEMENT

Översättaravtalet 2012 i engelsk översättning:

Model contract (standardformulär) (pdf, 11 sidor)

Framework agreement (ramavtal) (pdf, 2 sidor)

Minimum fee agreement (minimihonorarsavtal) (pdf, 2 sidor)

Supplementary agreeement (tilläggsavtal för e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker) (pdf, 5 sidor)

TRYCKFÄRDIGT MANUS

Enligt § 5 i Standardformuläret ska manuskriptet vara »tryckfärdigt, dvs fullt utarbetat och färdigt för redaktionell behandling enligt god förlagssed«. Förlaget åtar sig i samma paragraf att ge manuset redaktionell behandling enligt god förlagssed. Se också ovan under BETALNINGSVILLKOR.

UPPDRAGSGIVARENS ÖVERSÄTTARMANUAL

Foldern »Uppdragsgivarens översättarmanual: Information för dig som vill anlita en litterär översättare« kan hämtas som pdf. Den innehåller värdefull information om upphovsrätt och avtal för både förlag och översättare.

Uppdragsgivarens översättarmanual

UPPLÅTELSE

Rättighetsupplåtelse. Som översättare har du upphovsrätten till ditt verk. I kontraktet upplåter du till förlaget rätten att förfoga över verket enligt de angivna villkoren. (Se vidare § 4 i Standardformuläret)

VIDAREANVÄNDNING

VIDAREANVÄNDNING är ALL användning av den översatta texten som man inte har avtalat om i första kontraktet (primärupplåtelsen; i Standardavtalet kallat grundavtalet). Se vidare under ALIS.

Fall 1) Du har inte upplåtit rättigheterna till ljudbok, digital ljudbok eller e-bok.
Alternativ a) Förlaget som du skrivit kontrakt med vill ha rättigheterna. Använd Tilläggsavtalet till Standardavtalet.
Alternativ b) Ett annat förlag vill ha alla eller några av dessa rättigheterna. Fri förhandling gäller. Hänvisa till ALIS och be dem förhandla åt dig, eller förhandla själv.

Fall 2) Rättigheterna till översättningen har återgått till dig. Det har gått åtta år sedan senaste upplagan, nyutgivningen eller nytrycket. (Om det ursprungliga kontraktet är tecknat enligt 1986 års översättaravtal gäller tio år. Tänk på att det är ditt eget ansvar att kontrollera vad som är avtalat i kontraktet.)
Alternativ a) Samma förlag(sgrupp) vill ge ut översättningen på nytt. Fri förhandling gäller. Hänvisa till ALIS och be dem förhandla åt dig, eller förhandla själv.
Alternativ b) Annat förlag vill ge ut översättningen. Kontrollera att det första förlaget inte vill ge ut översättningen igen. Därefter gäller fri förhandling. Hänvisa till ALIS och be dem förhandla åt dig, eller förhandla själv.

I båda fallen: Om du förhandlar själv, läs först ALIS vägledning om fri förhandling.

Fall 3) Någon vill använda din översättning eller del av den på annat sätt (t ex dramatisering, antologi, tonsättning, etc etc). Hänvisa till ALIS och be dem förhandla åt dig, eller förhandla själv.

 

(Se även FRÅGEKARTA: ÅTERUTGIVNING KONTRA SEKUNDÄRANVÄNDNING)

ÅTERTAGANDE AV RÄTTIGHETER

Återtagande av rättigheter för översättare

ÄNDRINGAR I MANUS

Förlaget har inte rätt att ge ut översättningen med förlagets ändringar utan översättarens godkännande, men stavfel, faktafel och sättningsfel (eller motsvarande) får alltid rättas. (§ 6 i Standardformuläret)