För översättare › Avtalsalfabetet

Avtalsalfabetet

Här hittar du alfabetiskt ordnad basinformation om allt från arvoden och betalningsvillkor till korrektur och olika upplåtelseformer.

AKI, ALISANTOLOGIERARTIKELÖVERSÄTTNING, ARVODESRAPPORTERING, A-SKATTARVODE
BETALNINGSVILLKOR, BERÄKNINGSGRUND FÖR ÖVERSÄTTARARVODENBILDERBOKSAVTAL,BRUTTOARVODE
DRAMATIKÖVERSÄTTNING
EGENAVGIFTERERSÄTTNING FÖR MERARBETEEXTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING
FAKTURAFRI FÖRHANDLING, FRÅGEKARTA: ÅTERUTGIVNING KONTRA SEKUNDÄRANVÄNDNING, F-SKATTARVODE
HEMBUD
INTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING
KLUMPAVTAL/KLUMPERSÄTTNINGARKORREKTUR, KPI
LYRIKÖVERSÄTTNING
MINIMIHONORARMODERNISTAMOMS
NAMNANGIVELSE, NETTOARVODE
OFÄRDIGT ORIGINALMANUSOMFÅNGSBERÄKNING
PENSIONÄRSRABATT
SEKUNDÄRANVÄNDNINGSEKUNDÄRERSÄTTNINGSEMESTERERSÄTTNING, SERIEROMANÖVERSÄTTNING, STANDARDAVTALETSTANDARDFORMULÄRETSÄKERHETSKOPIA
TRANSLATORS’ FRAMEWORK AGREEMENT, TRYCKFÄRDIGT MANUS
UNDERRÄTTELSE OM ANVÄNDNING
UPPDRAGSGIVARENS ÖVERSÄTTARMANUALUPPLÅTELSE
VIDAREANVÄNDNING,VITE
ÅTERTAGANDE AV RÄTTIGHETER, ÅTERUTGIVNING
ÄNDRINGAR I MANUS
ÖVERSÄTTNINGAR TILL ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA

AKI

I alla avtal tecknade enligt Standardavtalet ska, sedan uppsägningen i juni 2017, sekundärersättningarna baseras på det faktiska honorar översättaren erhållit för primäranvändningen uppräknat med AKI (Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor). Det gäller avtal som är undertecknade såväl före som efter juni 2017 och så länge Författarförbundet inte har ett minimihonorarsavtal med Förläggareföreningen. Här finns instruktioner för hur du gör uppräkningen.

ALIS

betyder Administration av Litterära Rättigheter i Sverige och är en förvaltningsorganisation för upphovsrätt (collecting society) som träffar avtal och inkasserar ersättning för vidareanvändning av översättares verk, sådan användning som inte är reglerad i ditt avtal. ALIS betalar ut ersättningen till dig efter att ha gjort ett administrationsavdrag från inkasserat belopp. På ALIS hemsida finns information om hur du ansluter dina rättigheter. Man blir alltså inte automatiskt ansluten till ALIS; det krävs en aktiv handling.

ALIS hemsida

ANTOLOGIER

ANTOLOGIER

Sekundäranvändning av översatt text i antologi (som inte är läromedel) arvoderas normalt enligt separat överenskommelse mellan översättare och förlag i varje enskilt fall. Vänd dig till ALIS när det gäller frågor om antologier.

ARTIKELÖVERSÄTTNING

ARTIKELÖVERSÄTTNING

För att komma till Författarförbundets rekommenderade arvoden för översättning av artiklar, klicka här.

ARVODESRAPPORTERING

Författarförbundet samlar in översättararvoden för att föra statistik över arvodesnivåerna och kunna följa deras utveckling. Rapportera in dina arvoden till arvodesrapport@forfattarforbundet.se enligt mallen:

 

Förlag / språk / genre / arvode / avtal

 

Arvodesrapporteringen är frivillig och rapporterna behandlas med sekretess. Statistiken redovisas i anonymiserat format där uppdragsgivaren anges som litet, mellanstort eller stort förlag.

A-SKATTARVODE

Om du är A-skattare får du översättararvodet utbetalt som lön, och uppdragsgivaren/förlaget ansvarar för att betala in skatt och arbetsgivaravgifter. Författarförbundet har ett separat rekommenderat minimihonorar för A-skattare, se Avtalsinformation för aktuell nivå. Författarförbundets rekommenderade A-skattminimihonorar anges exklusive arbetsgivaravgifter och semesterersättning, och detta kallades tidigare även nettoarvode.

BERÄKNINGSGRUND FÖR ÖVERSÄTTARARVODEN

Om inte annat anges i avtalet är det översättningens omfång som ligger till grund för beräkningen av översättararvodet – inte källtextens/originalets. Se även OMFÅNGSBERÄKNING.

BETALNINGSVILLKOR

Betalningsvillkoren för översättarnas arvoden och ersättningar kan variera och framgår av det enskilda översättaravtalet.

BILDERBOKSAVTAL

Det finns inget separat avtal för översättning av bilderböcker för barn. Bilderboksöversättning arvoderas normalt med en klumpsumma i stället för med ett teckenarvode. Arvodets storlek varierar bland annat beroende på om texten är på rim eller inte. Kontakta Författarförbundets juridiska rådgivning för att få vägledning i fråga om arvodet.

BRUTTOARVODE

Se F-SKATTARVODE

DRAMATIKÖVERSÄTTNING

Om du har frågor som rör översättning av dramatik, vänd dig i första hand till Dramatikerförbundet, som är en intresseorganisation för manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik. De erbjuder även enklare rådgivning till icke-medlemmar.
Dramatikerförbundet har ett ramavtal med Svensk Scenkonst avseende förvärv och framförande av dramatiska verk och översättningar (teatrar) som du hittar här.
Som översättare av dramatik kan du också bli kontaktad av ett teaterförlag, som fungerar som en agentur och erbjuder sig att representera dig och din översättning och förhandla med teatrar som vill använda din översättning, mot en provision.

EGENAVGIFTER

Du som F-skattar inkluderar egenavgifter i arvodet på din faktura och betalar själv in dessa till Skatteverket. Mer info finns här.

ERSÄTTNING FÖR MERARBETE

regleras normalt i det enskilda översättaravtalet. Till merarbete räknas allt extra arbete som föranleds av ändringar i originalmanuset efter att översättaren har påbörjat sitt arbete. Praxis är att sådant merarbete ersätts per timme, exempelvis med timtaxan för frilansredaktörer. (Se även OFÄRDIGT ORIGINALMANUS)

EXTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING

Utgivning av lågprisutgåvor, digital ljudbok (strömmande format), ljudfil och e-bok av annan part än det förlag som beställt översättningen. Om det primära formatet är digitalt kan utgivning av en inbunden utgåva också räknas som extern sekundäranvändning. Observera att rättigheterna till översättningen måste finnas kvar hos förlaget som beställt översättningen för att det ska vara fråga om extern sekundäranvändning. Om rättigheterna har återgått till översättaren är det i stället fråga om en återutgivning. (Se SEKUNDÄRANVÄNDNING, ÅTERUTGIVNING och FRÅGEKARTA: ÅTERUTGIVNING KONTRA SEKUNDÄRANVÄNDNING)

FAKTURA

Som F-skattare är du faktureringsskyldig. På fakturan ska du ange att ditt företag är godkänt för F-skatt. Förvissa dig om att du i det arvode du debiterar har räknat in egenavgifter och semesterersättning.
Observera att momsen (6 procent) ska specificeras på fakturan. Ange också dina betalningsvillkor, till exempel:
”Betalningsvillkor 14 dagar enligt ingånget avtal. Från förfallodagen debiteras lagstadgad dröjsmålsränta och påminnelseavgift 60 kr.”

FRI FÖRHANDLING

Läs ALIS vägledning om fri förhandling här!

FRÅGEKARTA: ÅTERUTGIVNING KONTRA SEKUNDÄRANVÄNDNING

I och med den växande digitaliseringen av backlistböcker blir många översättare kontaktade av förlag som vill ge ut deras gamla översättningar som e-bok eller ljudbok. Ibland erbjuder förlagen sig att betala sekundärersättning för detta, men det förutsätter att det verkligen är fråga om sekundäranvändning. I många fall är det snarare fråga om återutgivning. Den här frågekartan kan förhoppningsvis vara till hjälp för att reda ut om det handlar om sekundäranvändning eller återutgivning i varje enskilt fall.

F-SKATTARVODE

Som F-skattare förhandlar du med uppdragsgivaren om ett F-skattarvode exklusive moms. I F-skattarvodet är egenavgifterna inkluderade. I Författarförbundets rekommenderade F-skattminimihonorar är även semesterersättningen inkluderad, och detta kallades tidigare även bruttoarvode. Förvissa dig alltid om att du och uppdragsgivaren är ense om vad som ingår i det arvode som anges i avtalet.

HEMBUD

I översättaravtal finns ofta en hembudsplikt för översättaren inskriven. Om rättigheterna till en översättning har återgått till översättaren och ett annat förlag än ursprungsförlaget kontaktar översättaren och vill ge ut verket på nytt, innebär hembudsplikten att översättaren är skyldig att först erbjuda ursprungsförlaget att ge ut verket. Ursprungsförlaget har normalt en viss tid på sig att ta ställning till hembudet, och har förlaget inte accepterat hembudet inom denna tid upphör översättarens hembudsplikt.

INTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING

Utgivning av lågprisutgåvor, digital ljudbok (strömmande format), ljudfil och e-bok inom det förlag som beställt översättningen. Om det primära formatet är digitalt kan utgivning av en inbunden utgåva också räknas som SEKUNDÄRANVÄNDNING.

KLUMPAVTAL/KLUMPERSÄTTNINGAR

Författarförbundet avråder från översättaravtal som inbegriper klumpersättningar för flera/samtliga format, eftersom de sannolikt kommer att sänka arvodesnivåerna generellt. Sekundärersättningarna är inte bara principiellt betydande upphovsrättsliga ersättningar som ska utgå vid varje nyttjande av ett verk, utan är också avgörande för den enskilda översättarens ekonomi. Förlag kan vilja ”kompensera” översättaren genom att höja grundarvodet något, men det blir tillnärmelsevis aldrig en lika hög ersättning som med Standardavtalet eller enligt vad som är etablerad branschpraxis. Grundprincipen är att alla nyttjanden ska vara specificerade, begränsade i tid och ersättas skäligt, och skälig ersättning uppnås bäst genom att förlaget betalar upphovspersonen vid varje nyttjande av ett verk.

KORREKTUR

Översättaren har normalt rätt och skyldighet att läsa korrektur enligt det enskilda översättaravtalet. För sådan korrekturläsning brukar det inte utgå särskild ersättning.

KPI

KPI (konsumentprisindex) är den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, och det vanliga måttet för inflations- och kompensationsberäkningar i Sverige. Här hittar du SCB:s prisomräknare.

LYRIKÖVERSÄTTNING

Det finns inget separat avtal för översättning av lyrik, men Författarförbundet har tagit fram ett rekommenderat minimihonorar för lyriköversättning. Läs mer på Avtalsinformation.

MINIMIHONORAR

Ett minimihonorar för översättningsuppdrag kan ha två funktioner. Den ena är att det är ett golv – det vill säga, en lägstanivå att utgå från i arvodesförhandlingar med förlag. Den andra är att minimihonoraret i vissa fall ligger till grund för beräkningen av sekundärersättningar.

Författarförbundets aktuella rekommenderade minimihonorar hittar du här.

MODERNISTA

Författarförbundet varnar författare, översättare och arvingar för de risker det kan innebära att ingå avtal med förlaget Modernista. Läs hela varningen här.

MOMS

Översättararvodet är (utom för vissa A-skattare) ett momspliktigt belopp. Momsen ska alltid specificeras på din faktura. Du ska ta ut 6 procent moms vid leverans av text som du har upphovsrätt till samt när du debiterar sekundärersättningar. Vid enskilda redigerings- eller korrekturläsningsuppdrag gäller 25 procents moms.

Läs mer på Författarförbundets hemsida under Rådgivning.

NAMNANGIVELSE

Det händer dessvärre att förlag missar att sätta ut översättarnamnet på en tryckt boks titelsida eller omslag, på ett ljudbokskonvolut, i en e-bok eller att översättarnamnet inte läses upp i en digital ljudfil. Skulle det ske är förlaget enligt de flesta avtal skyldigt att betala ett vite till översättaren, se VITE.

NETTOARVODE

Se A-SKATTARVODE).

OFÄRDIGT ORIGINALMANUS

Översättaren åtar sig normalt att översätta verket i den lydelse han eller hon har tagit del av det. Om det kommer ändringar i eller senare versioner av manuset som innebär att översättaren måste gå tillbaka och ändra i redan översatt text, ska översättaren ersättas för merarbete. Praxis är att sådant merarbete ersätts per timme, exempelvis med timtaxan för frilansredaktörer.

OMFÅNGSBERÄKNING

Om inte annat anges i avtalet är det översättningens omfång som ligger till grund för arvodesberäkningen. Omfånget anges normalt som antal tecken inklusive blanksteg. Använder du ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word väljer du menyn ”Granska” och sedan ”Räkna ord” och får då fram ”Tecken (med blanksteg)”. En diskrepans på mindre än en promille kan förekomma mellan olika ordbehandlingsprogram eller versioner av sådana. I avtalet enas man om vilket program och vilken version som texten ska levereras i – då gäller också det antal tecken som det programmet/den versionen anger.

PENSIONÄRSRABATT

Det händer att förlag kommer med krav på att F-skattande översättare som på grund av sin ålder eller annat har lägre egenavgifter ska lämna så kallad ”pensionärsrabatt” på översättararvodet. Sådana krav yttrar sig ofta i att F-skattaren tvingas förhandla utifrån ett A-skattarvode och därefter uppmanas göra ett separat påslag för egenavgifter. Inget förlag har rätt att komma med ett sådant krav, det är inte korrekt och det har heller inget lagligt stöd. Som F-skattare har du alltid rätt att förhandla med uppdragsgivaren om ett F-skattarvode. Vänd dig till Författarförbundets juridiska rådgivning om du behöver hjälp att bemöta dylika krav.

SEKUNDÄRANVÄNDNING

Utgivning av andra format än det primära, exempelvis lågprisutgåvor, digital ljudbok (strömmande format), ljudfil och e-bok inom eller utanför det förlag som beställt översättningen. Om det primära formatet är digitalt kan utgivning av en inbunden utgåva också räknas som sekundäranvändning. Observera att rättigheterna till översättningen måste finnas kvar hos ursprungsförlaget för att det ska vara fråga om sekundäranvändning. Om rättigheterna har återgått till översättaren är det i stället fråga om en återutgivning. (Se även INTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING, EXTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING och ÅTERUTGIVNING)

SEKUNDÄRERSÄTTNING

Ersättning för SEKUNDÄRANVÄNDNING utgår normalt i form av en engångsersättning för användning av översättningen i andra format än det primära. Ersättningarna för sekundäranvändning kan variera och framgår av det aktuella avtalet.

 

Till följd av uppsägningen av Författarförbundets och Förläggareföreningens minimihonorarsavtal ska, från och med den 25 juni 2017, all sekundärersättning enligt Standardavtalet beräknas på det faktiska honorar översättaren erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för avtalets tecknande. Detta enligt 9 § 3 mom. sista stycket:

 

”För det fall det vid tidpunkten för det aktuella nyttjandet saknas sådant minimihonorarsavtal som framgår av 2 §, skall sekundärersättningen istället beräknas på det faktiska honorar Översättaren erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för avtalets tecknande.”

 

Det är Författarförbundets uppfattning att 9 § 3 mom. sista stycket i Standardavtalet felaktigt är placerat under 3 mom. som avser extern sekundäranvändning. Därmed föreligger en risk för feltolkning att stycket enbart avser extern sekundäranvändning. Det faller dock på sin egen orimlighet om endast justering av extern sekundärersättning ska ske vid avsaknad av minimihonorarsavtal och därmed att ersättning för intern sekundäranvändning enligt 2 mom. skulle utgå för all framtid med det senast gällande (februari 2017) minimihonorarsavtalet som grund. Det kan noteras att det i stycket hänvisas till samtliga definitioner i 2 §, där såväl intern som extern sekundäranvändning anges.

SEMESTERERSÄTTNING

Förlagets skyldighet att betala ut semesterersättning med 12 procent på arvodet är inskriven i § 13 i Standardformuläret. Uppgår ditt arvode från samma uppdragsgivare under ett år till minst ett kvarts prisbasbelopp ska semesterersättning inkluderas i det arvode du anger på din faktura.

SERIEROMANÖVERSÄTTNING

Det finns inget separat avtal för översättning av serieromaner. Kontakta Författarförbundets juridiska rådgivning för att få vägledning i fråga om arvodet.

STANDARDAVTALET

Det så kallade Standardavtalet – egentligen Standardformulär för avtal mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF från 2012 upphörde att gälla den 24 juni 2017 då Svenska Förläggareföreningen sa upp ramavtalet med Författarförbundet. Avtalet är dock fortfarande fullt tillämpligt vid översättningsuppdrag.

STANDARDFORMULÄRET

Se STANDARDAVTALET.

SÄKERHETSKOPIA

Översättaren ska fortlöpande säkerhetskopiera sin textfil och spara den tills översättningen getts ut.

TRANSLATORS’ FRAMEWORK AGREEMENT

Standardavtalet från 2012 i engelsk översättning:

Model contract (standardformulär) (pdf, 11 sidor)

Framework agreement (ramavtal) (pdf, 2 sidor)

Minimum fee agreement (minimihonorarsavtal) (pdf, 2 sidor)

Supplementary agreeement (tilläggsavtal för e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker) (pdf, 5 sidor)

TRYCKFÄRDIGT MANUS

Enligt § 5 i Standardformuläret ska manuskriptet vid leverans vara ”tryckfärdigt, dvs fullt utarbetat och färdigt för redaktionell behandling enligt god förlagssed”. Förlaget åtar sig i samma paragraf att ge manuset redaktionell behandling enligt god förlagssed.

UNDERRÄTTELSE OM ANVÄNDNING

Enligt de flesta översättaravtal är förlaget skyldigt att underrätta översättaren om förlaget avser att nyttja översättningen på sätt som föranleder sekundärersättning till översättaren. Om förlaget missar att underrätta översättaren om ett sådant nyttjande, och den avtalsenliga utbetalningen av sekundärersättningen därmed uteblir eller försenas, har översättaren rätt att debitera dröjsmålsränta och förseningsersättning. Kontakta Författarförbundets juridiska rådgivning för att få hjälp med detta.

UPPDRAGSGIVARENS ÖVERSÄTTARMANUAL

Foldern ”Uppdragsgivarens översättarmanual: Information till dig som vill anlita en litterär översättare” kan hämtas som pdf. Den innehåller värdefull information om upphovsrätt och avtal för både förlag och översättare.

Uppdragsgivarens översättarmanual

UPPLÅTELSE

UPPLÅTELSE

Rättighetsupplåtelse. Som översättare har du upphovsrätten till ditt verk. I översättaravtalet upplåter du till förlaget rätten att förfoga över verket enligt de i avtalet angivna villkoren.

VIDAREANVÄNDNING

är ALL användning av den översatta texten som man inte har avtalat om i första avtalet. Fri förhandling gäller. Hänvisa till ALIS och be dem förhandla åt dig, eller förhandla själv. Om du förhandlar själv, läs först ALIS vägledning om fri förhandling.

VITE

I de flesta översättaravtal finns en skrivning om att förlaget är skyldigt att betala ett vite till översättaren om förlaget missar att ange översättarnamnet i tryckta och digitala utgåvor av översättningen på det sätt som anges i avtalet. Den här typen av viten är skattepliktiga men momsfria, och i ett förenklat årsbokslut redovisas de som en momsfri intäkt.

ÅTERTAGANDE AV RÄTTIGHETER

Läs mer om återtagande av rättigheter här.

ÅTERUTGIVNING

Återutgivning är en typ av VIDAREANVÄNDNING. Om ett förlag vill ge ut ett verk som varit utgivet tidigare – av det aktuella förlaget eller ett annat förlag ­– men där rättigheterna har återgått till översättaren, kallas det återutgivning. I vissa fall finns villkoren för återutgivning angivna i ursprungsavtalet – i andra fall gäller fri förhandling. Vid fri förhandling kan man låta ALIS sköta förhandlingen åt en. Som översättare bör man vara uppmärksam på att man kan ha en hembudsplikt gentemot ursprungsförlaget, se HEMBUD.

ÄNDRINGAR I MANUS

Enligt de flesta översättaravtal har förlaget inte rätt att ge ut översättningen med förlagets ändringar utan översättarens godkännande, men stavfel, faktafel och sättningsfel (eller motsvarande) får alltid rättas.

ÖVERSÄTTNINGAR TILL ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA

Det finns inget separat avtal för översättning till andra språk än svenska, men Standardavtalet från 2012 finns i engelsk översättning. Se TRANSLATORS’ FRAMEWORK AGREEMENT.