För översättare › Avtalsinformation

Avtalsinformation

Svenska Förläggareföreningen har sagt upp ramavtalet, som varit i kraft sedan 2012. Det upphörde att gälla den 24 juni 2017, men Standardformuläret är fullt tillämpligt vid översättningsuppdrag.

På våren 2017 sade Svenska Förläggareföreningen upp ramavtalet, som varit i kraft sedan 2012. Avtalet har rötter årtionden tillbaka i tiden och återspeglar en väl upparbetad praxis. Det innebär att det sedan 24 juni 2017 inte finns en överenskommelse om ett gällande minimihonorar efter perioden för uppsägningen.

Standardavtalets formulär, som är juridiskt genomlyst, är emellertid fullt tillämpligt vid översättningsuppdrag. Författarförbundets jurister rekommenderar alla att fortsätta använda Standardavtalet och utgå från den rekommenderade miniminivån vid enskilda förhandlingar om översättningsuppdrag. Den rekommenderade miniminivån ligger inte till grund för sekundärersättningar som utgår från Standardavtalet; det gör i stället det faktiska honoraret uppräknat med AKI (läs mer om AKI här).

Alla översättare ombeds rådgöra med Författarförbundets rådgivning ifråga om arvodesnivåer och nya kontraktsskrivningar, nya tolkningar av standardavtals formuleringar, nya kontraktsformulär, etcetera. Det föreligger en risk för att nya varianter av ersättningsmodeller och rättighetsupplåtelser i form av en totalsumma för alla rättigheter uppstår. Det är av yttersta vikt att sekundärersättningar även fortsatt ska utgå. Författarförbundet avråder från översättaravtal som inbegriper klumpersättningar eftersom de kommer att sänka arvodesnivåerna generellt. De så kallade sekundärersättningarna är inte bara principiellt betydande upphovsrättsliga ersättningar som ska utgå vid varje nyttjande av ett verk, utan är också avgörande för den enskilda översättarens ekonomi, som redan är utsatt. Förlag kan vilja ”kompensera” översättaren genom att höja grundarvodet något, men det blir tillnärmelsevis aldrig en lika hög ersättning som med Standardavtalet eller enligt vad som är etablerad branschpraxis. Att klumpa ihop ersättningar är förvillande likt knepet att trolla bort dem. Grundprincipen är att alla nyttjanden ska vara specificerade, begränsade i tid och ersättas skäligt, och skälig ersättning uppnås bäst genom att förlaget betalar upphovsmannen vid varje nyttjande av ett verk.

Rekommenderat minimihonorar

Från och med mars 2022 är Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna enligt följande:

167,70 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.

Honoraret är ett bruttoarvode i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Motsvarande nettoarvode för A-skattare är 116,10 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.

Översättningar till andra språk än svenska och lyriköversättningar:

Det finns inget standardavtal för översättningar till andra språk, eller för översättning av lyrik. Emellertid har Sveriges författarförbund tagit fram ett rekommenderat minimiarvode för lyriköversättningar. Ersättning för översättning av lyrik beräknas annorlunda jämfört med översättning av prosa. Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (2022) är 167,70 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5:

  • För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 503,10 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.
  • För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 838,50 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg.
    För översättning av enstaka dikter i exempelvis antologier eller tidskrifter gäller 600 kr/dikt för obunden lyrik och 1000 kr per rimmad eller bunden dikt.

Ovan angivna summor är beräknade i brutto och inkluderar därmed egenavgifter och semesterersättning. Moms tillkommer om 6 %.

Vid frågor, kontakta den juridiska avdelningen (juridik@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00). Det går också bra att kontakta översättarinformatören Johanna Svartström (johanna.svartstrom@forfattarforbundet.se).

Vad som gäller nu

När jag ska skriva nytt kontrakt eller fakturera för sekundärersättning med avtal tecknat för uppsägningen:

Föreslå kontrakt enligt Standardavtalets formulär. Minimihonorarsavtalet är inte tillämpligt efter uppsägningstidens slut, det vill säga från och med den 25 juni 2017 finns det inte ett mellan Författarförbundet och Förläggareföreningen gällande minimihonorar. Författarförbundet rekommenderar ovanstående minimihonorar som utgångspunkt vid förhandlingar.Från och med den 25 juni 2018 ska all sekundärersättning enligt Standardavtalets formulär beräknas på det faktiska honorar översättaren erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för avtalets tecknande. Detta enligt 9 § 3 mom. sista stycket:

För det fall det vid tidpunkten för det aktuella nyttjandet saknas sådant minimihonorarsavtal som
framgår av 2 §, skall sekundärersättningen istället beräknas på det faktiska honorar Översättaren
erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för
avtalets tecknande.

Det är Författarförbundets uppfattning att 9 § 3 mom. sista stycket felaktigt är placerad under 3 mom. som avser extern sekundäranvändning. Därmed föreligger en risk för feltolkning att stycket enbart avser extern sekundäranvändning. Det faller dock på sin egen orimlighet om endast justering av extern sekundärersättning ska ske vid avsaknad av minimihonorarsavtal och därmed att ersättning för intern sekundäranvändning enligt 2 mom. skulle utgå för all framtid med det senast gällande (februari 2017) minimihonorarsavtalet som grund. Det kan noteras att det i stycket hänvisas till samtliga definitioner i 2 §, där såväl intern som extern sekundäranvändning anges. Behöver du hjälp med att räkna upp ditt grundhonorar? Honoraret räknas upp med AKI för tjänstemän (samtliga näringsgrenar och per månad). Kontakta Johanna Svartström för hjälp med uppräkningen: johanna.svartstrom@forfattarforbundet.se

Om ett förlag vill att vi ska använda ett eget kontrakt:

Begär att villkoren minst motsvarar Standardavtalets formulär. Skicka in förslaget till Författarförbundets juridiska avdelning (juridik@forfattarforbundet.se) för granskning.