Avtalsalfabetet

Här hittar du all basinformation om avtal, kontrakt och arvoden för översättningsuppdrag.

 

AKTUELLA ARVODENALISANTOLOGIERARTIKELÖVERSÄTTNINGBETALNINGSVILLKORBRUTTOARVODEEGENAVGIFTERERSÄTTNING FÖR MERARBETEEXTERN SEKUNDÄRANVÄNDNINGFAKTURAFRI FÖRHANDLINGFÖRLAGSINFORMATIONINTERN SEKUNDÄRANVÄNDNINGKONTRAKTKORREKTURLJUDBOKS- OCH E-BOKSRÄTTIGHETERMINIMIHONORARMINIMIVILLKORMODERNISTAMOMSNAMNANGIVELSEOFÄRDIGT ORIGINALMANUSOMFÅNGSBERÄKNINGSEKUNDÄRANVÄNDNINGSEKUNDÄRERSÄTTNINGSEMESTERERSÄTTNINGSOCIALA AVGIFTER PÅ SEKUNDÄRERSÄTTNINGARSTANDARDAVTALET/ÖVERSÄTTARAVTALET 2012STANDARDFORMULÄRETSÄKERHETSKOPIATERMINOLOGITILLÄGGSAVTALET FÖR E-BÖCKER, LJUDBÖCKER OCH DIGITALA LJUDBÖCKERTRANSLATORS’ FRAMEWORK AGREEMENTTRYCKFÄRDIGT MANUSUPPDRAGSGIVARENS ÖVERSÄTTARMANUALUPPLÅTELSEVIDAREANVÄNDNINGÅTERTAGANDE AV RÄTTIGHETERÄNDRINGAR I MANUS

 

AKTUELLA ARVODEN

Som SFF-medlem kan du rekvirera en lista över aktuella arvoden från arvodesrapport@forfattarforbundet.se. Bidra solidariskt till inrapporteringen av arvoden och kontraktsvillkor och skicka in ditt arvode till nämna e-postadress.

Rapporterna läggs fortlöpande ut på e-postlistan Avtal och anger förlagsnamn, språk, genre och arvode (ej översättarnamn!).

 

ALIS

betyder Administration av Litterära Rättigheter i Sverige, ett collecting society (förvaltningsorganisation för upphovsrätt) som träffar avtal och inkasserar ersättning för vidareanvändning av översättares verk, sådan användning som inte är reglerad i ditt kontrakt. Som SFF-medlem ansluts du till ALIS genom att teckna ett anslutningskontrakt med SFF (eller, om du inte är medlem, direkt med ALIS). Man blir alltså inte automatiskt ALIS-medlem; det krävs en aktiv handling.

ALIS hemsida

 

ANTOLOGIER

Sekundäranvändning av översatt text i antologi (som inte är läromedel) arvoderas enligt separat överenskommelse mellan översättare och förlag i varje enskilt fall (§ 9.2 i Standardformuläret). Vänd dig till ALIS (se ovan) när det gäller frågor om antologier.

 

ARTIKELÖVERSÄTTNING

Författarförbundet rekommenderade arvoden för översättning av artiklar finns att ladda ner som pdf-fil.

Översättning av artiklar (pdf)

 

BETALNINGSVILLKOR

Enligt § 11 i Standardformuläret är arvodet för primäranvändning förfallet till betalning 14 dagar efter leverans av tryckfärdigt manus. (Se vidare under TRYCKFÄRDIGT MANUS).

 

BRUTTOARVODE

Enligt Standardformuläret ska uppdragsgivaren betala sociala avgifter på arvode för primäranvändning och sekundäranvändning (se § 2 Terminologi), direkt till F-skattaren eller genom arbetsgivaravgifter för A-skattaren. Vidare utgår för såväl F-skattare som A-skattare 12 procent semesterersättning för primäranvändning och särskilda uppdrag (§ 13). Förvissa dig om att du och uppdragsgivaren är ense om vad som ingår i det arvode som anges i kontraktet under § 9 Ekonomiska villkor. (Se vidare under FAKTURA)

 

EGENAVGIFTER

Du som F-skattar inkluderar egenavgifter i arvodet på din faktura och betalar själv in dessa till Skatteverket. Mer info finns här.

 

ERSÄTTNING FÖR MERARBETE

tas upp under § 10 i Standardformuläret och avtalas enskilt. OBS Hit räknas nu allt merarbete förorsakat av ändringar i originalet. Semesterersättning utgår med 12 procent enligt § 13. (Se vidare OFÄRDIGT ORIGINALMANUS)

 

EXTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING

Utgivning av lågprisutgåvor, ljudbok, ljudfil och e-bok av annan part än det förlag som beställt översättningen. (Se SEKUNDÄRANVÄNDNING)

 

FAKTURA

Som F-skattare är du faktureringsskyldig. Förvissa dig om att du i det arvode du debiterar har räknat in egenavgifter och semesterersättning.

OBS att momsen (6 procent) ska specificeras på fakturan! Ange också dina betalningsvillkor (se §11 i Standardformuläret). Exempel:

»Betalningsvillkor 14 dagar enligt ingånget avtal. Från förfallodagen debiteras lagstadgad dröjsmålsränta och påminnelseavgift 50 kr.«

 

FRI FÖRHANDLING

Läs ALIS vägledning om fri förhandling här!

Se även v.

 

FÖRLAGSINFORMATION

Svenska Förläggareföreningen informerar sina medlemmar om Standardavtalet 2012 på www.forlaggare.se.

 

INTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING

Utgivning av lågprisutgåvor, ljudbok, ljudfil och e-bok inom det förlag som beställt översättningen. (Se SEKUNDÄRANVÄNDNING)

 

KONTRAKT

är den gängse benämningen på Standardformuläret, särskilt när det utgör ett enskilt avtal där villkoren för översättning av en viss boktitel anges.

 

KORREKTUR

Översättaren har rätt och skyldighet att läsa korrektur (§ 7 i Standardformuläret).

 

LJUDBOKS- OCH E-BOKSRÄTTIGHETER

Ljudboksrättigheterna upplåts enligt Standardformuläret tillsammans med digitala ljudboksrättigheter och e-boksrättigheter. (Se vidare TILLÄGGSAVTALET FÖR E-BÖCKER, LJUDBÖCKER OCH DIGITALA LJUDBÖCKER)

 

MINIMIHONORAR

Till avtalet hör ett minimihonorarsavtal som stadgar en minimiersättning om 90 kr per tusen tecken översatt text (inklusive blanksteg) plus 12 procent semesterersättning, plus sociala avgifter.

Marknadsmässiga arvoden ligger (januari 2016) kring 106-112 kr per tusen tecken, men upp till 122 inrapporteras och betydligt högre förekommer också. Minimiarvodet är enligt Standardavtalet 2012 indexreglerat med arbetskostnadsindex, AKI, fr o m första januari 2012.

Fr o m 28 februari 2017 är minimihonoraret i översättaravtalet uppräknat enligt överenskommelse med Förläggareföreningen. Det nya minimihonoraret är 104,61 kr.

Minimihonorarsavtal (pdf)

 

MINIMIVILLKOR

Tänk på att villkoren i avtalet uttryckligen är minimivillkor, det som gäller om inget annat avtalas. Det kan alltså vara värt att pröva om förlaget vill ge dig fördelaktigare villkor än de som står angivna i Standardformuläret. (Se vidare under SEKUNDÄRERSÄTTNING och LJUDBOKS- OCH E-BOKSRÄTTIGHETER).

 

MODERNISTA

Författarförbundet och ALIS varnar översättare och arvingar för tvivelaktiga avtalsförslag från förlaget Modernista för förvärvande av återutgivningsrätten till äldre översättningar. Läs hela texten här.

Se även VIDAREANVÄNDNING.

 

MOMS

Arvodet är (utom för vissa A-skattare) ett momspliktigt belopp. Momsen ska alltid specificeras på din faktura. Du ska ta ut 6 procent moms vid leverans av text som du har upphovsrätt till samt när du debiterar sekundärersättningar.

Läs mer i Skatteverkets broschyr Moms inom kulturområdet.

 

NAMNANGIVELSE

Det har hänt att översättarnamnet på en boks titelsida eller på ljudbokskonvolut har fallit bort. Skulle det ske är förlaget enligt Standardformuläret skyldigt att betala ett vite om 10 000 kr till översättaren. Vidare ska översättarnamnet (om så är tekniskt möjligt) anges på bokens omslag. Vid bortfall av översättarnamn i digital ljudfil eller e-bok är vitet 5 000, såvida inte förlaget rättat felet inom 30 dagar efter skriftlig underrättelse (§ 15).

 

OFÄRDIGT ORIGINALMANUS

Enligt § 2 i Standardformuläret åtar sig översättaren att översätta verket i den lydelse han/hon tagit del av det. Merarbete föranlett av ändringar eller senare versioner ersätts enl särskild överenskommelse (§ 10).

 

OMFÅNGSBERÄKNING

Omfånget anges alltid som antal tecken inklusive blanksteg. Använder du ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word väljer du menyn »Verktyg«, ner till »Räkna ord« och får fram »Antal tecken (med blanksteg)«. En diskrepans på mindre än en promille kan förekomma mellan olika ordbehandlingsprogram eller versioner av sådana. I kontraktet enas man om vilket program och vilken version som texten ska levereras i – då gäller också det antal tecken som det programmet/den versionen anger.

 

SEKUNDÄRANVÄNDNING

Utgivning av lågprisutgåvor, ljudbok, ljudfil och e-bok inom eller utanför det förlag som beställt översättningen. (Se även INTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING och EXTERN SEKUNDÄRANVÄNDNING)

 

SEKUNDÄRERSÄTTNING

Ersättning för sekundäranvändning (se detta ord!) utgår i form av en engångsersättning för all användning som lågprisutgåva i bokform inom det beställande förlaget. Engångsersättningen är då 15 procent av minimiarvodet (inkl sociala avgifter) om inte annat avtalas. För sekundäranvändning på annat förlag och i form av ljudbok och/eller digital ljudfil är motsvarande nivåer 20 respektive 25 procent. För e-bok är ersättningen 1 000 kr vid upplåtelsen plus 2 500 kr då 300 ex av e-boken sålts. I enskilda avtal kan ersättning i procent av det faktiska arvodet (grundarvodet/primärarvodet) och/eller högre procentsatser förekomma. (Se vidare § 9 i Standardformuläret)

 

SEMESTERERSÄTTNING

Förlagets skyldighet att betala ut semesterersättning med 12 procent på arvodet är inskriven i § 13 i Standardformuläret. Uppgår ditt arvode från samma uppdragsgivare under ett år till minst ett kvarts prisbasbelopp (11 000 kr 2012) ska semesterersättning inkluderas i det arvode du anger på din faktura. Normalt utgår semesterersättning enbart till anställda, men är sedan 35 år praxis i översättaravtalen mellan Förläggareföreningen och SFF.

 

SOCIALA AVGIFTER PÅ SEKUNDÄRERSÄTTNINGAR

Sociala avgifter utgår på sekundärersättningar enligt samma regler som på primärersättningar, dvs. att förlaget betalar ut sådana till F-skattande översättare och erlägger dem i form av arbetsgivaravgifter för A-skattande översättare.

 

STANDARDAVTALET/ÖVERSÄTTARAVTALET 2012

Översättaravtalet består av fyra dokument: standardformulär, ramavtal, tilläggsavtal (se detta ord!) och minimihonorarsavtal. Behöver du råd och stöd, vänd dig till förbundets jurister: juridik@forfattarforbundet.se

Standardformulär (pdf, 8 sidor)

Ramavtal (pdf, 2 sidor)

Tilläggsavtal (pdf, 5 sidor)

Minimihonorarsavtal (pdf)

 

STANDARDFORMULÄRET

Standardformuläret är det som i dagligt tal kallas kontraktet. Det innehåller minimivillkor och definitioner av flertalet begrepp på denna sida.

 

SÄKERHETSKOPIA

Översättaren ska fortlöpande säkerhetskopiera sin textfil och spara den tills översättningen getts ut. (§ 6 i Standardformuläret)

 

TERMINOLOGI

Utförliga definitioner av begrepp i Standardformuläret återfinns i § 2.

 

TILLÄGGSAVTALET FÖR E-BÖCKER, LJUDBÖCKER OCH DIGITALA LJUDBÖCKER

används enbart vid upplåtelse av sådana rättigheter för översättningar som avtalats enligt äldre kontrakt utan denna upplåtelseform.

Villkoren är identiska med dem som anges i Standardformuläret.

Tilläggsavtalet

 

TRANSLATORS’ FRAMEWORK AGREEMENT

Översättaravtalet 2012 i engelsk översättning:

Model contract (standardformulär) (pdf, 11 sidor)

Framework agreement (ramavtal) (pdf, 2 sidor)

Minimum fee agreement (minimihonorarsavtal) (pdf, 2 sidor)

Supplementary agreeement (tilläggsavtal för e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker) (pdf, 5 sidor)

 

TRYCKFÄRDIGT MANUS

Enligt § 5 i Standardformuläret ska manuskriptet vara »tryckfärdigt, dvs fullt utarbetat och färdigt för redaktionell behandling enligt god förlagssed«. Förlaget åtar sig i samma paragraf att ge manuset redaktionell behandling enligt god förlagssed. Se också ovan under BETALNINGSVILLKOR.

 

UPPDRAGSGIVARENS ÖVERSÄTTARMANUAL

Foldern »Uppdragsgivarens översättarmanual: Information för dig som vill anlita en litterär översättare« kan hämtas som pdf. Den innehåller värdefull information om upphovsrätt och avtal för både förlag och översättare.

Uppdragsgivarens översättarmanual

 

UPPLÅTELSE

Rättighetsupplåtelse. Som översättare har du upphovsrätten till ditt verk. I kontraktet upplåter du till förlaget rätten att förfoga över verket enligt de angivna villkoren. (Se vidare § 4 i Standardformuläret)

 

VIDAREANVÄNDNING

VIDAREANVÄNDNING är ALL användning av den översatta texten som man inte har avtalat om i första kontraktet (primärupplåtelsen; i Standardavtalet kallat grundavtalet). Se vidare under ALIS.

Fall 1) Du har inte upplåtit rättigheterna till ljudbok, digital ljudbok eller e-bok.
Alternativ a) Förlaget som du skrivit kontrakt med vill ha rättigheterna. Använd Tilläggsavtalet till Standardavtalet.
Alternativ b) Ett annat förlag vill ha alla eller några av dessa rättigheterna. Fri förhandling gäller. Hänvisa till ALIS och be dem förhandla åt dig, eller förhandla själv.

Fall 2) Rättigheterna till översättningen har återgått till dig. Det har gått åtta år sedan senaste upplagan, nyutgivningen eller nytrycket. (Om det ursprungliga kontraktet är tecknat enligt 1986 års översättaravtal gäller tio år. Tänk på att det är ditt eget ansvar att kontrollera vad som är avtalat i kontraktet.)
Alternativ a) Samma förlag(sgrupp) vill ge ut översättningen på nytt. Fri förhandling gäller. Hänvisa till ALIS och be dem förhandla åt dig, eller förhandla själv.
Alternativ b) Annat förlag vill ge ut översättningen. Kontrollera att det första förlaget inte vill ge ut översättningen igen. Därefter gäller fri förhandling. Hänvisa till ALIS och be dem förhandla åt dig, eller förhandla själv.

I båda fallen: Om du förhandlar själv, läs först ALIS vägledning om fri förhandling.

Fall 3) Någon vill använda din översättning eller del av den på annat sätt (t ex dramatisering, antologi, tonsättning, etc etc). Hänvisa till ALIS och be dem förhandla åt dig, eller förhandla själv.

 

ÅTERTAGANDE AV RÄTTIGHETER

Återtagande av rättigheter för översättare

 

ÄNDRINGAR I MANUS

Förlaget har inte rätt att ge ut översättningen med förlagets ändringar utan översättarens godkännande, men stavfel, faktafel och sättningsfel (eller motsvarande) får alltid rättas. (§ 6 i Standardformuläret)