Aktuellt › Samisk-svensk översättningsworkshop: en rapport

Samisk-svensk översättningsworkshop: en rapport

Dagen innan Littfest i Umeå anordnade Översättarsektionen tillsammans med samiska arbetsgruppen en workshop för poesiöversättning som lockade femton deltagare: forskare, översättare, författare och vanligt folk. Viktigaste rollerna spelade professor Mikael Svonni och översättaren Karin Tuolja. Under fyra timmar hanns det med tre dikter från samiska och tre dikter från svenska, men diskussionerna var så intressanta på detaljnivå att det hade kunnat räcka med en enda – alternativt att tiden hade kunnat vara mycket mer väl tilltagen. Deltagarna fascinerades av de problem och avvägningar som dyker upp vid diskussion i grupp – en yrkesöversättare jämförde med sin egen totala ensamhet och fick även nya perspektiv på sina begränsningar.

Det fanns inget fastlagt schema för hur arbetet skulle fortgå, bara ett urval texter att arbeta med och två lokaler som Littfest bokat åt oss i Umeå Fokets Hus. Littfest var också generösa med att låta oss få plats i förhandsreklamen. Efter välkomstord av John Swedenmark gjordes en indelning i en nordsamisk och en lulesamisk/umesamisk grupp, eftersom de språken är så inbördes olika, och de rikssvenska deltagarna lottades in – vilket ledde till att den nordsamiska gruppen hade en stor övervikt av verksamma litterära översättare. Den nordsamiska gruppen arbetade så att Mikael Svonni gick igenom en klassisk protestdikt av Paulus Utsi ord för ord, med alla grammatiska detaljer, varefter de svenska deltagarna fick forma en bikupa och omsätta all denna information till svensk poesi, med respekt för versmåttet. Så här blev resultatet:

I orostiderOrostider kväver nu vår boplats rädda flyr vi från det nya vattnet Floden slukar våra hem Mödosamt vi flyttar kåtor, släta kullar, gröna ängar lämnar vi med sorg i sinnet Under tunga bördor blir en hemvan stig en sorglig färdväg bort till det som blir vår boning Obarmhärtigt har vi samer åter piskats ut på flykt Vilda marker, bäckar, sjöar blir till djup och sand och hav alla gränser saknas Vattnet stiger, kommer närmre, orostiders vindar blåser

 

Samtidigt arbetade gruppens nordsamiska talare med två dikter, en av finlandssvenske Gösta Ågren och en av Jasim Mohamed, som var den som införde detta slags workshopmodell i Sverige, i samband med poesifestivalen Bagdad Café. Den lulesamiska gruppen hade ett helt annat arbetssätt och kastade sig rakt in i en dikt ur Birgitta Lillpers senaste diktsamling. Genast fick de pröva på vilka beslut en översättare ställs inför: Vilken typ av snö handlar det om? Åker han eller hon skidor? Hur fort går det? Kan ordet ”ändå” ersättas med en grammatisk konstruktion i potentialis? Arbetet drog ut på tiden och till slut utsågs två samisktalande till att dra sig undan och finslipa översättningen. Under tiden arbetade resten av gänget med två kortdikter av Anita S Nergård och Stig Gælok. Det arbetet gick fort eftersom alla blivit varma i kläderna och eftersom Karin Tuolja tog kommandot med simultanråöversättningar. En typisk replikväxling i den lulesamiska gruppen kunde låta så här:

”Får jag frågan om jag kommer på festen, då svarar jag i potentialis: Jag kanske kommer, jag kommer nog.” ”Ja, men jag tycker att det blir för svagt.” ”Samtidigt verkar du, Karin, rätt nöjd, det syns på dig att du ser ut som att vi har hittat rätt.” ”Men så blir jag så fascinerad av vad ni har hittat på.”

Slutligen samlades alla för uppläsningar och utvärdering. Alla verkade nöjda, även om det var tydligt att det hade behövts mer tid och bättre balans mellan språkkunskaperna. Det får helt enkelt bli en fortsättning, och metoden – som helt enkelt handlar om tillit till folks förmåga att samarbeta utifrån vars och ens förutsättningar – är naturligtvis möjlig att överföra till vilka språkområden som helst.

Muhto maid mon oidnen čalmmiin  mat ledje massán bearraliid Maid mon oidnen gieđain mat ledje dárpmohuvvan Mon oidnen olbmo guhte ii dovdan bákčasa dušše vásihii dan Vássán áiggis oinnii son iežas gieđaid haga, čalmmiid haga Maid mon oidnen dán olbmos iežá go ealli oruha guhte jáhkii mánát sáhtte eallit čázi vuolde

Jasim Mohamed översatt till nordsamiska.

Spara Spara