Aktuellt › Uttalande angående översättningsseminariet på årets bokmässa

Uttalande angående översättningsseminariet på årets bokmässa

I översättaryrket ingår att ständigt ställas inför språkliga val som rör stil och betydelse. Men vad ska man göra när den text man arbetar med inne-håller ord eller uttryck som kan uppfattas som kränkande? När kan och bör man byta ut orden, när bör man låta dem stå kvar? Och var går gränsen för översättarens och förlagets rätt att förändra en text på ett sätt som kanske går emot författarens intentioner? Dessa frågor ville Översättarsektionen av Sveriges författarförbund diskutera under Bok & Bibliotek i Göteborg. Seminariet hade rubriken Får man lov att använda n-ordet? Rubriken och panelens sammansättning har väckt uppståndelse i sociala medier, och Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius skyndade sig att gå ut med en ursäkt, i egenskap av ansvarig för Litteraturscenen.

I egenskap av arrangörer vill vi framhålla att ämnet för seminariet är av största vikt för vår yrkesverksamhet som översättare, och att det är så komplicerat att det kräver diskussion. Det handlar om upphovsrätt och ansvar, om vårt uppdrag att förmedla författarens intentioner, och speglar en konkret verklighet för många medlemmar. Därför hade vi satt samman en panel bestående av erfarna översättare, förläggare, jurister och en representant från förbundsstyrelsen som har djup kunskap om rasifieringsfrågor, och även själv blivit utsatt för hatspråk.

Seminariet mötte invändningar. Rubriken kom att uppfattas som stöd för en utbredd tendens i samtiden att framföra icke-demokratiska och rasistiska åsikter i yttrandefrihetens namn. Panelens sammansättning mötte kritik därför att den inte var representativ – inga afrosvenskar fanns på scenen. Kritiken är förståelig. Vi arrangörer inser att vi var aningslösa och vi tillstår att vi inte tog hänsyn till de större sammanhangen när översättarnas yrkesinterna diskussion blev offentlig.

Naturligtvis ska de som konkret drabbas av rasismen delta i diskussionen kring användningen av hatspråk. Att vi förbisåg detta är en typisk yttring av rasmaktordningen, och Översättarsektionen ser fram emot samtal som har ett annat innehåll än enbart missnöje riktat mot Författarförbundet.

Stockholm, Växjö, Uppsala och Biskops Arnö den 30 september 2016

Styrelsen för Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund

Uttalandet i pdf-format.